Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. ‘Digital creativity’: Digital creativity, de eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel nummer 20114577 te Breda.

1.2. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Digital creativity een overeenkomst sluit. Hierna te noemen de “Klant”.

1.3. ‘Opdrachtnemer’: Digital creativity die met de Klant een overeenkomst sluit.

1.4. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.

1.5. ‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Klant.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Digital creativity als Opdrachtnemer optreedt en waar partijen overeengekomen zijn dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.2. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Digital creativity en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de doel en strekking van deze algemene voorwaarden.

2.5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen Digital creativity en de Klant komt slechts tot stand, indien de Klant het aanbod, wat in de offerte omschreven is, schriftelijk aanvaard heeft.

Onder schriftelijke aanvaarding valt ook een bevestiging die per e-mail aan Digital creativity is gestuurd.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes van Digital creativity zijn vrijblijvend, tenzij door Digital creativity anders is aangegeven. Een offerte is 30 dagen geldig.

3.3. Alle door Digital creativity afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Digital creativity schriftelijk anders kenbaar maakt.

3.4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Digital creativity verstrekte gegevens waarop Digital creativity zijn offerte baseert.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Digital creativity zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen.

4.2. Digital creativity en de Klant erkennen dat een succesvol project mede afhankelijk is van een goede samenwerking. Derhalve dient de Klant zorg te dragen voor goed projectmanagement. Indien goed projectmanagement ontbreekt, dan kan dit Digital creativity dit niet aangerekend worden.

4.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital creativity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digital creativity worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digital creativity zijn verstrekt, heeft Digital creativity het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Digital creativity vereist, heeft Digital creativity het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. Digital creativity zal pas in verzuim zijn, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digital creativity zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Digital creativity de Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digital creativity daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7. Geheimhouding

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde concepten, visuals, wireframes, en/of andere databestanden blijven eigendom van Digital creativity. De Klant krijgt uitsluitend de gebruikersrechten voor die middels deze algemene voorwaarden aan de Klant zijn toegekend.

8.2. Alle door Digital creativity verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Digital creativity worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

8.3. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar, niet exclusief en niet sublicenseerbaar.

8.4. Indien de Klant een uitgebreider gebruikersrecht en/of eigendom wilt verkrijgen van de intellectuele eigendomsrechten, dan is een schriftelijke overeenkomst vereist.

8.5. Digital creativity behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.6. Digital creativity bewaart de door hem ontwikkelde concepten en visuals maximaal drie jaar na oplevering van de ontwikkelde media. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

9. Opzegging

9.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

10.Gebreken; klachttermijnen

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Digital creativity. Indien van een gebrek en/of klacht later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Digital creativity de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digital creativity slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

10.3. Ook indien de Klant een klacht indient, dan blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

11.Honorarium

11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

11.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Digital creativity, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

11.4. Digital creativity is gerechtigd om stijgingen in de kosten door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de Klant in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de Klant.

11.5. Indien de verhoging meer dan 30 % bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.6.Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afgesproken is, zal de Klant Digital creativity desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

11.7. De Klant aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag) naar meerwerk voordoet, is nimmer voor de Klant een grond voor opzegging of ontbinding.

11.8. Indien Digital creativity op verzoek van de Klant werkzaamheden zal verrichten die buiten de overeengekomen prestaties vallen, zullen deze worden uitgevoerd door gebruikelijke tarieven van Digital creativity. Digital creativity kan echter nimmer gedwongen worden tot dergelijke maatregelen.

11.9. Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de opdracht, alsmede eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project welke niet vermeld zijn in de offerte, zullen na onderling overleg te bevestigen schriftelijk of per email worden uitgevoerd door Digital creativity.

12.Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN: NL73RABO0194313700 t.n.v. Digital creativity te Roosendaal.

12.2. Na het verstrijken van de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

12.3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4. Het uitblijven van een betaling op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van de factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft de Klant niet het recht zijn prestaties op te schorten.

13.Incassokosten

13.1. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.

13.2. Indien de Klant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Klant ingeval van tekortkoming verschuldigd: !• over de eerste €2.500 15%, met minimaal €40

 • over het meerdere tot €5000 10%
 • over het meerdere tot €10.000 5%
 • over het meerdere tot €25.000 1%
 • over het meerdere 1%

  14.Aansprakelijkheid

  14.1. De totale aansprakelijkheid van Digital creativity wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw)

  14.2. De aansprakelijkheid van Digital creativity voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. Eveneens uitgesloten is de aansprakelijkheid van Digital creativity wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

  14.3. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid door Digital creativity komen te vervallen, indien sprake is van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Digital creativity.

  14.4. Digital creativity is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Digital creativity is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

  15.Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Digital creativity zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

15.2. Digital creativity heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Digital creativity haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Digital creativity opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Digital creativity niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4. Indien Digital creativity bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

16.Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Digital creativity totdat alle bedragen die de Klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Digital creativity zijn voldaan.

16.2. Rechten, waaronder mede bepaald gebruikersrechten, worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoeding volledig betaald heeft.

16.3. Digital creativity kan in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegeneerde zaken, producten of programmatuur, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of afgifte totdat de Klant alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

17.Geschillenbeslechting

17.1. De rechter in het arrondissement van Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Digital creativity en de Klant kennis te nemen. Digital creativity blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.

17.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. !18.Toepasselijk recht

18.1. Op elke overeenkomst tussen Digital creativity en de Klant is Nederlands recht van toepassing. !19.Wijziging van de voorwaarden

19.1. Digital creativity is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

19.2. Digital creativity zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

 1. overmacht van toeleveranciers van de Klant
 2. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur dat door de Klant is voorgeschreven
 3. overheidsmaatregelen
 4. elektriciteitsstoringen
 5. storing van internet en computernetwerkfaciliteiten.